Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti Radio Promotion s.r.o., IČ: 276 631 41 a všech jejích posluchačů, a to zejména účastníků soutěží Rádia Jih pořádaných společností Radio Promotion s.r.o., registrovaných i neregistrovaných  uživatelů webových stránek www.radiojih.cz, jejichž provozovatelem je společnost Radio Promotion s.r.o.

1. Podmínky účasti v soutěžích - Souhlas ke zpracováním osobních údajů

a. Posluchač, který má zájem o účast v soutěži či jiné akci, jejímž pořadatelem je Radio Promotion s.r.o., může tak učinit způsobem, který Radio Promotion s.r.o. jako způsob přihlášení se do soutěže nebo akce určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

b. Účast v soutěži či jiné akci je oprávněno podmínit sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění podmínek účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či zaslání případných výher. Pokud má posluchač zájem, může mu společnost Radio Promotion s.r.o. sdělit další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany Radio Promotion s.r.o.

c. Tím, že posluchač sdělí Radio Promotion s.r.o. své osobní a jiné údaje v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, uděluje tím Radio Promotion s.r.o. souhlas ke zpracování takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Rozsah udaného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů posluchačů a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části 3. těchto Všeobecných podmínek.

2. Souhlas s užitím příspěvků

a. Poskytne-li posluchač s souvislostí s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, zvukové nahrávky apod., dále jen „příspěvky“), uděluje Radio Promotion s.r.o. svolení k užití takových autorských děl a jejich publikování ve vysílání Rádia Jih a umístění na stránkách www.radiojih.cz a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích či ve  spotech vysílaných na Rádiu Jih v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

b. Veškerá oprávnění dle článku 2a těchto všeobecných podmínek uděluje posluchač Rádia Jih bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách soutěže či jiné akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Posluchač bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny nebudou posluchači vráceny.

c. Tím, že posluchač zašle Radio Promotion s.r.o. své příspěvky potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Radio Promotion s.r.o. veškerá prává zmíněná v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tomto posluchači bránila. Pokud se toto prohlášení posluchače ukáže být nepravdivým, je Radio Promotion s.r.o. oprávněna požadovat po posluchači náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Radio Promotion s.r.o. prohlášení posluchače za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak bylo uvedeno výše.

d. Radio Promotion s.r.o. si také vyhrazuje příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům Radio Promotion s.r.o.

3. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

a. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tím, že posluchač sdělí Radio Promotion s.r.o. své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb Radio Promotion s.r.o. (zejména vyplněním a odesláním formuláře k účasti na soutěži, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými Radio Promotion s.r.o.), uděluje tím Radio Promotion s.r.o. souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Radio Promotion s.r.o.

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Radio Promotion s.r.o. vyslovuje posluchač souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Radio Promotion s.r.o. či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li posluchač s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Radio Promotion s.r.o. či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně Radio Promotion s.r.o. sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

b. Účel a podmínky  zpracování osobních údajů
Radio Promotion s.r.o. prohlašuje, že bude údaje získané dle článku 3a těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze posluchačů Rádia Jih a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin posluchačů rádia a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Radio Promotion s.r.o. anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Radio Promotion s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.

V případě, že Radio Promotion s.r.o.  poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Radio Promotion s.r.o. vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik uveřejnění Všeobecných podmínek na webových stránkách Rádia Jih ww.radiojih.cz . Tyto Všeobecné podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Radio Promotion s.r.o. Radio Promotion s.r.o. je oprávněna Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. Radio Promotion s.r.o. oznámí změnu Všeobecných podmínek internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby Radio Promotion s.r.o. nadále používat.

V Hodoníně dne 20. února 2012

Soutěže

Další soutěže

PartnerPartnerPartnerPartnerPartner

Pravě hrajeme

WILLIAMS ROBBIE FEEL

Play